Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2017. godinu

Zajednica športova Karlovačke županije objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2017. godinu temeljem Zakona o sportu (NN 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i p rojekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Odluku o objavi javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu za 2017.g.

Javni poziv.pdf

Upute za prijavitelje

Pravilnik o kriterijima za vrednovanje i odabir programa javih potreba usportu ZŠKŽ-e

Prijavni list

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac C

Obrazac D

Obrazac E

Obrazac F

Obrazac G

Obrazac ugovora

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o točnosti istinitosti podataka