Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2016. godinu

Zajednica športova Karlovačke županije objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2016. godinu temeljem Zakona o sportu (NN 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i p rojekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Odluka o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2016. godinu

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2016. godinu
Upute_za_prijavitelje

Prijavni list – opći podaci o prijavitelju

Obrazac A – sport osoba s invaliditetom u 2016. godini

Obrazac B – sudjelovanje i organizacija državnih i međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi u 2016. godini

Obrazac C – programi uređenja, opremanja i adaptacije sportskih borilišta/igrališta za državna i međunarodna natjecanja

Obrazac D – sportske škole i školski sport

Obrazac E – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac F – Izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac G – redovna djelatnost županijskih sportskih saveza i zajednica sportskih udruga

Ogledni obrazac Ugovora o financijskoj potpori programu uvrštenom u Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2016. godinu

Pravilnik o raspodjeli financijskih sredstava Zajednice športova Karlovačke županije

Na Javni poziv svoje prijedloge programa mogu dostaviti strukovni sportski savezi i zajednice sportskih udruga s područja Karlovačke županije, te sportske udruge s područja općina u kojima nema formirane zajednice sportskih udruga, a za sport kojim se bave nema strukovnog saveza na nivou Županije a članice su Zajednice športova Karlovačke županije.

Svi prijavitelji moraju zadovoljavati opće i posebne uvjete natječaja!