Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2018. godinu

Zajednica športova Karlovačke županije objavljuje javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2018. godinu temeljem Zakona o sportu (NN 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja te ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije.

Natječajna dokumentacija:

1 Odluka o objavi javnog poziva

2 Javni poziv

3 Upute za prijavitelje

4 Pravilnik o kriterijima

5 PRIJAVNI LIST-2018.

6 Obrazac A

7 Obrazac B

8 Obrazac C

9 Obrazac D

10 Obrazac E

11 Obrazac F

12 Obrazac G

13 Obrazac Ugovora

14 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

15 Izjava o tocnosti istinitosti podataka – kopija

Javni poziv 2018_Dokumentacija_zip.